Jesteś tutaj: Start / Gmina / Statut Gminy Kije

Statut Gminy Kije

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Załącznik do uchwały Nr V/57/03

Rady Gminy w Kijach

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 
 Statut Gminy Kije

Część I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Gmina Kije stanowi wspólnotę samorządową obejmującą wszystkich mieszkańców zamieszkałych na jej terytorium.


§ 2

1. Terytorium Gminy obejmuje obszar o powierzchni 99,3 km2 .
2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do statutu.
3. Siedzibą władz Gminy jest miejscowość Kije. Gmina położona jest w powiecie pińczowskim w województwie świętokrzyskim.


§ 3

1. Gmina posiada osobowość prawną i stanowi podmiot prawa publicznego, co oznacza prawo Gminy do wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych samodzielnie  w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.


§ 4

Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków do pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty. Gmina wspiera i upowszechnia idee samorządowe wśród mieszkańców, zwłaszcza wśród młodzieży.


§ 5

 1. Gmina działa na podstawie obowiązujących ustaw oraz niniejszego statutu.
 2.  Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z  ustaw.
 3.  Ilekroć w statucie jest mowa o:
     1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),
     2) odrębnych ustawach - należy przez to rozumieć akt prawny merytorycznie regulujący kwestie wymienione w statucie,
     3) gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Kije,
     4) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Kijach,
     5) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy w   Kijach,
     6) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kije,
     7) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Kijach.

 

Część II

Zakres działania i zadania Gminy

 § 6

Zakres działania i zadania Gminy określają:
1) ustawa o samorządzie gminnym oraz inne odrębne ustawy,
2) porozumienia z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 7

Gmina realizuje zadania poprzez:
1) własne organy,
2) gminne jednostki organizacyjne,
3) zawieranie porozumień z administracją rządową, powiatem i województwem,
4) zawieranie umów z innymi podmiotami,
5) współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.


§ 8

Organami Gminy są:
1) Rada jako organ stanowiący i kontrolny,
2) Wójt jako organ wykonawczy.

§ 9

Zadania realizowane przez Gminę stanowią:
1) zadania własne określone ustawą i ustawami odrębnymi,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone ustawami odrębnymi,
3) zadania powierzone z zakresu administracji rządowej określone w porozumieniu.

 Część III

Struktura Gminy

Rozdział 1
Gminne jednostki organizacyjne

§ 10

W celu realizacji określonych zadań Gmina może tworzyć gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej i gminne osoby prawne.

§ 11

1. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej są tworzone, likwidowane i      reorganizowane przez Radę na podstawie właściwych przepisów.
2. Rada uchwala statuty (regulaminy) tych jednostek oraz wyposaża je w niezbędne składniki     majątkowe.

§ 12

1. Gminne osoby prawne są tworzone przez Radę w oparciu o właściwe przepisy prawa     stanowiące o zasadach ich powstawania i funkcjonowania.
2. Gminne osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich     zadań oraz prawach majątkowych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z właściwych     przepisów.

 § 13

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.

Rozdział 2
Jednostki pomocnicze

 § 14

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze - sołectwa i inne.
2. O utworzeniu, łączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada w     drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
    1) inicjatorem utworzenia, łączenia, podziału lub zniesienia jednostki mogą być  mieszkańcy albo rada,
    2) utworzenie, łączenie, podział lub zniesienie jednostki musi być poprzedzone  konsultacjami z mieszkańcami w sposób wskazany przez Radę odrębną uchwałą,
    3) projekt granic jednostki sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jej utworzenia,
    4) przebieg granic jednostki powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne,  komunikacyjne i więzi społeczne.
3.Konsultacje przeprowadza się poprzez umożliwienie mieszkańcom gminy zgłoszenia
   uwag do projektu uchwały o utworzeniu, łączeniu, podziale i znoszeniu jednostki.
4. Po przeprowadzonej konsultacji Rada dokonuje oceny celowości tego przedsięwzięcia
    biorąc pod uwagę obszar, więzi społeczne i gospodarcze jednostki oraz interes ogólny gminy.

§ 15

Uchwały, o których mowa w § 14 ust.2 powinny określać w szczególności obszar, granice, siedzibę władz, nazwę jednostki pomocniczej.  

§ 16

1. W ramach Gminy działają następujące jednostki pomocnicze - sołectwa: Borczyn,     Czechów, Gartatowice, Gołuchów, Górki, Hajdaszek, Janów, Kije, Kliszów, Kokot, Lipnik, Rębów, Samostrzałów, Stawiany, Umianowice, Wierzbica, Włoszczowice, Wola     Żydowska, Wymysłów, Żydówek.
2. Granice jednostek pomocniczych naniesione są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do     Statutu.

 § 17

 Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym Statutem   jednostki pomocniczej.

§ 18

 Nadzór nad działalnością organów jednostek pomocniczych Gminy sprawują organy gminy.


Rozdział 3
Formy współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego

 

§ 19

 Wykonywanie zadań przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 20

1. Gmina może współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w formie     związków, stowarzyszeń, porozumień międzygminnych.
2. Zasady nawiązywania współdziałania określa ustawa.

 § 21

 Gmina może tworzyć i przystępować do spółek w celu realizacji swych zadań na zasadach ustalonych w odrębnych ustawach.

Część IV

Organizacja wewnętrzna

 

§ 22

1. Najwyższą władzą Gminy są jej mieszkańcy, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub za pośrednictwem organów gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy określa odrębna ustawa.
3. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.

§ 23

Organami gminy są:
1) Rada Gminy,
2) Wójt.

§ 24

1. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym
2. Liczbowy skład Rady jej kadencję określa ustawa.

§ 25

1. Do właściwości Rady Gminy należą zadania pozostające w zakresie działania Gminy, o ile     ustawy nie stanowią inaczej.
2. Ustawa określa jakie sprawy należą do wyłącznej właściwości Rady Gminy.

§ 26

1. Rada Gminy wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jednego     Wiceprzewodniczącego w trybie przewidzianym ustawą.
2. Tryb odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego reguluje ustawa.

§ 27

1. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad.
2. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:
    1) ustala porządek sesji,
    2) zwołuje sesje,
    3) koordynuje prace komisji.
3.W ramach prowadzenia obrad przewodniczący:
    1) otwiera sesje,
    2) przewodniczy obradom, 
    3) zamyka sesje.

§ 28

Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

 

§ 29

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.
2. Zasady i tryb wyboru Wójta określa odrębna ustawa.

§ 30

1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje swojego Zastępcę oraz określa formy sprawowania     funkcji.
2. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta i w zakresie przez niego    określonym.

§ 31

 1. Wójt wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta należy w szczególności:
    1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
    2) określenie sposobu wykonania uchwał,
    3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
    4) wykonywanie budżetu,
    5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


3. Wójt rozstrzyga sprawy należące do jego właściwości w formie:
    1) zarządzeń,
    2) postanowień administracyjnych,
    3) dyspozycji,
    4) decyzji administracyjnych,


4.Wójt wydaje zarządzenia w sprawach:
    1) gdy ustawa i odrębne ustawy tak stanowią,
    2) objętych zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.


5. Zarządzenia winny zawierać datę, numer, podstawę prawną, określenie przedmiotu, wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonania oraz datę wejścia w życie. Dla     zarządzeń prowadzi się rejestr.


6. Dyspozycje wydaje Wójt w postaci odręcznych paraf, poleceń , podpisów i adnotacji na dokumentach.

§ 32

Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 33

1. W realizacji zadań własnych Gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.
2. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.
3. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny     nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
4. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
5. Wójt może  powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy.

§ 34

 Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


§ 35.

Wójt jest zatrudniony w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.

 

Część V

Tryb pracy Rady Gminy

 

Rozdział 4
Sesje Rady Gminy

 

§ 36

1. Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy należące do  jej właściwości.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje się w trybie wskazanym w ustawie.
3. Kolejne sesje Rady, zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący    obowiązany jest zwołać sesje w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 37

1. O terminie i miejscu obrad sesji Przewodniczący zawiadamia pisemnie radnych, co najmniej na 5 dni przed terminem sesji. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad oraz     projekty uchwał.
2. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej     przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 38

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać sesję w każdy możliwy sposób bez zachowania terminu, o którym mowa w § 37 pkt 1.

§ 39

1. Sesja odbywa się podczas jednego posiedzenia. W sytuacjach wyjątkowych jedna sesja może się składać z dwóch lub więcej posiedzeń. Terminy dalszych posiedzeń tej samej     sesji ustala przewodniczący i informuje o nich ustnie radnych.
2. Obrady sesji są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać tylko z ustaw.
3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone. Listę zaproszonych na sesje ustala Przewodniczący w porozumieniu z Wójtem.

§ 40

W celu sprawnego przebiegu sesji Przewodniczący może powołać Sekretarza obrad.

§ 41

1. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
3. Wniosek o zmianę w porządku obrad nie może zmierzać do wprowadzenia głosowania nad     projektami uchwał, o ile projekt uchwały nie został złożony Przewodniczącemu Rady co     najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji.
4.Wniosek o zmianę porządku obrad podlega głosowaniu niezwłocznie.
5. Porządek obrad każdej sesji oprócz rozpatrywanych spraw powinien zawierać:
   - przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
   - interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie,
  -  wolne wnioski,

§ 42

 1. Przewodniczący udziela głosu Radnym tylko w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń.

 

 

2. W trakcie sesji Przewodniczący obrad udziela poza kolejnością głosu w sprawie wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:
    - ustalenia czasu wystąpień mówców,
    - przerwanie, odroczenie, zamknięcie sesji,
    - zakończenie dyskusji,
    - stwierdzenie kworum.
3. Wnioski o charakterze formalnym poddaje Przewodniczący obrad pod głosowanie niezwłocznie po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskiem formalnym dopuszcza się jeden głos popierający wniosek i jeden przeciwny.

 

§ 43

1. W debacie nad daną sprawą radny może zabrać głos tylko dwa razy.
2. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jego przedmiotem i kończyć się zapytaniem.
4. Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt lub osoby upoważnione przez Wójta.
5. Odpowiedź na interpelację czy zapytanie jest udzielana ustnie na tej samej sesji lub w ciągu 14 dni na piśmie.

§ 44

Poza kolejnością mówców Przewodniczący może udzielić głosu:
1) Wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej,
2) zaproszonym gościom.

§ 45

1. Przewodniczący czuwa nad przestrzeganiem powagi i porządku podczas obrad.
2. Przewodniczący może zwrócić  uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od     przedmiotu obrad, przywołaniem radnego "do rzeczy". Po dwukrotnym przywołaniu "do     rzeczy" Przewodniczący odbiera radnemu głos.

§ 46

1. Rada swoje stanowisko wyraża w formie uchwał.
2. Rada w trybie przewidzianym dla uchwał, może także podjąć apele - nie zawierające prawnie wiążącego wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

§ 47

1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
    1)  Wójtowi,
    2)  Komisjom Rady,
    3)  1/3 składu Rady,
    4)  Klubom Radnych.
2. Projekt uchwały merytorycznie uzasadniony składa się w formie pisemnej  Przewodniczącemu, co najmniej 14 dni przed sesją.
3. Projekt uchwały, co do której istnieje wątpliwość czy nie jest sprzeczny z prawem,  Przewodniczący może skierować pod obrady wraz z opinią prawną.

§ 48

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 49

 1. Uchwały Rady stanowią odrębne dokumenty, będące załącznikami do protokołu sesji
 2. Uchwały o charakterze formalnym mogą być odnotowane w protokole sesji bez obowiązku  sporządzania odrębnego dokumentu
 3. Uchwała zawiera datę, numer, podstawę prawną, postanowienia merytoryczne, określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, termin wejścia w życie.
 4.  Uchwały podjęte na sesji podpisuje Przewodniczący obrad.
 5.  Podjęte uchwały podlegają ewidencji w rejestrze. Rejestr zakłada się na okres kadencji  Rady.
 6. Uchwały numeruje się określając: nr sesji - cyframi rzymskimi, kolejny numer uchwały - cyframi arabskimi i rok podjęcia uchwały ( dwie końcowe cyfry arabskie).

 § 50

1. Z przebiegu sesji sporządza się protokół, który zawiera:
    1)  stwierdzenie kworum,
    2)  ustalony porządek obrad,
    3)  stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
    4)  interpelacje i zapytania,
   5)  przebieg obrad,
   6)  treść zgłoszonych wniosków.
2. Do protokołu załącza się pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań,  informacji oraz inne materiały rozpatrywane przez Radę.
3. Protokół wykłada się do wglądu w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.
4. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającym numerowi sesji

    w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego ( dwie końcowe cyfry arabskie).
5. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad oraz osoba sporządzająca.

§ 51

 1. Radny oraz każdy uczestnik sesji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawkę do  sporządzonego protokołu nie później, niż do chwili rozpoczęcia następnej sesji.
2. O uwzględnieniu zastrzeżenia lub poprawki protokołu rozstrzyga Przewodniczący po  wyjaśnieniach protokolanta.

 

Rozdział 5
Procedura głosowania

 

§ 52

W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 53

Głosowanie przeprowadza się jawnie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 54

1. Glosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć radnych.

§ 55

1. Głosowanie jawne imienne Przewodniczący obrad zarządza na pisemny wniosek co  najmniej 5 radnych lub gdy stanowi tak ustawa.
2. Głosowanie imienne przeprowadza i ogłasza jego wyniki Przewodniczący obrad.
3. Głosowanie jawne imienne przeprowadza się w następujący sposób:
    1) przewodniczący obrad wyczytuje kolejno nazwiska radnych,
    2) każdy z radnych głosuje wypowiadając jedną z formuł  ?jestem za" , ?jestem przeciw" ,  ?wstrzymuje się od głosu".
    3) głos każdego z radnych odnotowuje się w protokole sesji oraz na specjalnej karcie przygotowanej w tym celu, którą po podpisaniu przez Przewodniczącego obrad dołącza się do protokołu z obrad sesji.

§ 56

1. Głosowanie tajne przeprowadza się, o ile tak stanowi ustawa.
2. Głosowanie tajne przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna, która spośród siebie wybiera Przewodniczącego. Komisje wybiera Rada w głosowaniu jawnym.

3. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart przygotowanych przez komisje skrutacyjną i ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy.
4. Rada na wniosek komisji skrutacyjnej - każdorazowo ustala sposób głosowania.
5. Głosowanie przeprowadza się z użyciem kabiny do głosowania.
6. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając      wyniki głosowania. Protokół powinien zawierać: skład komisji, liczbę biorących udział w     głosowaniu, liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Karty z oddanymi     głosami i protokół komisji skrutacyjnej stanowią załącznik do protokołu obrad.
7. W głosowaniu tajnym o liczbie głosujących decyduje liczba kart wrzuconych do urny.     Radni, którzy nie wrzucili kart uznawani są za nieobecnych.
8. W przypadku nie rozstrzygnięcia głosowania tajnego, głosowanie powtarza się jeden raz.     Jeżeli wynik glosowania nie jest rozstrzygający, ponowne głosowanie przeprowadza eis na     następnej sesji.

§ 57

1. Ustala się następujący porządek głosowania nad projektami uchwał:
    1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały, jeżeli wniosek taki został postawiony,
    2) głosowanie nad poprawkami według kolejności ustalonej przez Przewodniczącego obrad,
    3) głosowanie za przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi  z  przyjętych poprawek.

§ 58

 1. Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest zwykła większość głosów zapadają gdy liczba głosów ?za" jest większa od liczby głosów ?przeciw". Głosy wstrzymujące nie mają wpływu na wynik głosowania.
 2.  Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów, zapadają     jeżeli ?za" padała taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwszą liczbę całkowitą  po połowie ważnie oddanych głosów. Jako ważnie oddane głosy liczy się głosy ?za" , ?przeciw" i ?wstrzymujące się".
 3.  Uchwały, dla których podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego     składu Rady, zapadają jeżeli ?za" padła co najmniej liczba całkowita głosów     przewyższająca połowę ustawowego składu Rady i zarazem tej połowie najbliższa. Jako     ważnie oddane głosy liczy się głosy ?za", ?przeciw" i ?wstrzymujące się".

§ 59

 1. W przypadku głosowania w sprawie wyborów, Przewodniczący obrad przed zamknięciem     listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i  zarządza wybory.
 2. Zapis ust.1 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na  piśmie.

 

Rozdział 6

Komisje Rady Gminy

 

§ 60

1. Do pomocy w wykonywaniu swych zadań Rada powołuje komisje. Komisje pełnią role     pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień w imieniu całej Rady.

2. Komisje podlegają Radzie i przedstawiają jej roczny plan pracy, najpóźniej do 30 stycznia    roku kalendarzowego, a sprawozdanie z realizacji tego planu do dnia 30 stycznia roku    następnego.
3. Komisja w sprawach nie cierpiących zwłoki może podjąć działania w sprawach nie     objętych rocznym planem pracy, przy czym z tej działalności zdaje Radzie niezwłocznie     sprawozdanie.

§ 61

1. Komisjami stałymi Rady są:
    - Komisja Rewizyjna,
    - Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa,
    - Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Przeciwpożarowego i Ochrony Środowiska,
    - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
2. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych komisji określa załącznik Nr 3 do Statutu

§ 62

Rada może spośród radnych powoływać komisje doraźne do realizacji określonego zadania. Powołując komisje doraźną Rada określa jej działanie i skład osobowy. W czasie wykonywania zadań komisje doraźne obowiązują takie same zasady jak komisje stałe.

§ 63

1. Liczbowy skład komisji stałych ustala Rada przed rozpoczęciem aktu wyboru jej członków.
2. Radni deklarują przynależność do składu poszczególnych komisji.
3. W przypadku, gdy deklaracje członkostwa do składu komisji złożyła większa liczba     radnych niż maksymalna liczba członków ustalona przez radę, Rada dokonuje wyboru     spośród deklarujących.
4. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujących przynależność do składu komisji nie     przekracza maksymalnego składu określonego przez Radę, Rada zatwierdza jako skład     osobowy komisji radnych, którzy zgłosili deklaracje.

§ 64

1. Komisja na pierwszym posiedzeniu wyłania spośród swych członków Przewodniczącego     Komisji. Przewodniczący kieruje pracą komisji, a w szczególności:
   -  opracowuje plany pracy komisji,
   -  ustala terminy i porządek obrad posiedzenia,
   -  czuwa nad przebiegiem posiedzeń i należytym ich przygotowaniem,
   -  reprezentuje komisje na zewnątrz.
2. W celu usprawnienia pracy komisja może dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego i  Sekretarza

§ 65

1. Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego komisji. Terminy      posiedzeń oraz ich tematyka winny być przedstawiane Przewodniczącemu Rady.
2. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący komisji lub wskazany przez niego członek     komisji.
3. Posiedzenia komisji są jawne.

4. Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół.
5. Obsługę administracyjną zapewniają pracownicy Urzędu Gminy.

§ 66

1. Komisje samodzielnie decydują w jakiej postaci przedstawiają wyniki swojej pracy. Mogą     to być opinie, informacje, wnioski itp.
2. Stanowisko swoje komisja kształtuje poprzez poddanie pod głosowanie projektu opinii,     informacji, wniosku itp. Do przyjęcia wymagana jest zwykła większość głosów przy     obecności połowy składu komisji.

§ 67

 Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne, którym przewodniczy jeden z przewodniczących komisji.

Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

 

§ 68

Obowiązki kontrolne Rada Gminy realizuje poprzez powołaną w tym celu Komisję Rewizyjną. Do Komisji Rewizyjnej w zakresie nie uregulowanym w tym rozdziale mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 6.

§ 69

1. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady i jego Zastępca.
2. W razie przyjęcia przez członka Komisji Rewizyjnej w/w funkcji lub utraty mandatu     radnego Rada Gminy podejmuje uchwałę o jego odwołaniu ze składu komisji, do czasu     odwołania zostaje on zawieszony w pracach komisji przez Przewodniczącego Komisji.

§ 70

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta Gminy, jednostek organizacyjnych oraz     pomocniczych gminy, uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności,     rzetelności, sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek.

 

 

 

2. Komisja przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje       kontrole nie objęte rocznym planem:
    a) na zlecenie Rady Gminy,
    b) w zakresie kontroli jednostek organizacyjnych gminy na wniosek Wójta.

3.Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej obejmuje: przedmiot, zakres, termin kontroli.
4.Przedmiot, zakres, termin kontroli nie objętej planem rocznym podlegają zatwierdzeniu

   w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, w    razie konieczności podjęcia niezwłocznie czynności kontrolnych z uwagi na interes Gminy,    ustalenia te zatwierdza Przewodniczący Rady.
5. Roczny plan kontroli przedkładany jest do wiadomości Wójtowi i Kierownikom jednostek     organizacyjnych Gminy. O kontroli nie objętej planem Przewodniczący komisji rewizyjnej     zawiadamia Wójta i kierownika jednostki organizacyjnej podlegającej kontroli co najmniej     na 3 dni przed przystąpieniem do czynności kontrolnych.
6. Komisja rozpoczyna swe czynności w oparciu o imienne upoważnienie wystawione przez     Przewodniczącego Rady Gminy.

7.Kontrolujący mają prawo:
   -  wstępu do pomieszczeń,
   - wglądu do dokumentów,
   - wezwania do złożenia przez pracowników jednostki kontrolowanej wyjaśnień na piśmie,
   - sporządzenia odpisów i kopii wymaganych dokumentów.
8. Odmowa okazania kontrolującemu dokumentów bądź złożenia wyjaśnień wymaga     pisemnego uzasadnienia.
9. Po zakończeniu czynności komisja sporządza protokół  pokontrolny zawierający:
    - datę  i wskazanie miejsca, czasu i przedmiotu kontroli,
    - opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli,
    - wykaz stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem podstawy faktycznej i prawnej,
    - projekt wniosków pokontrolnych,
    - wykaz dokumentów załączonych do protokołu, podpisy członków komisji,
   - adnotacje o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treścią protokołu.
10. Kierownik jednostki ma prawo zgłoszenia do protokołu uwag co do treści protokołu oraz       przebiegu kontroli. Uwagi w formie pisemnej przekazywane są Przewodniczącemu       komisji w terminie 14 dni i stanowią załącznik do protokołu pokontrolnego.
11. Oryginał protokołu przechowywany jest przez Przewodniczącego komisji rewizyjnej.       Odpisy przekazywane są Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Kierownikowi jednostki       kontrolowanej, w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej także Wójtowi.
12. Po otrzymaniu protokołu kontroli Przewodniczący Rady na najbliższej sesji umieszcza

      w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia zaleceń pokontrolnych.
13. Jeżeli w toku czynności kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub       wykroczenia w jednostce kontrolowanej komisja przedstawia sprawę Przewodniczącemu       Rady celem zawiadomienia organów ścigania.

 

Rozdział 8
Radni

 § 71

Uprawnienia i obowiązki radnych określa ustawa.

§ 72

Radni zobowiązani są do obecności i czynnego udziału w pracach Rady Gminy. Udział radnego w głosowaniu jest jednym z jego podstawowych obowiązków.

§ 73

Radny może być członkiem najwyżej dwu komisji.

  § 74

1. Radny stwierdza swą obecność na sesji lub posiedzeniu komisji podpisem na liście     obecności.

2. W razie niemożności uczestniczenia w pracach Rady radni powinni z wyprzedzeniem     powiadomić o swojej nieobecności Przewodniczącego Rady lub Komisji.
3. Informacje o nieusprawiedliwionych nieobecnościach radnych na sesji lub posiedzeniu     komisji są jawne.
4. Jeżeli radny jest nieobecny na sesjach rady przez 3 kolejne posiedzenia i nie usprawiedliwił    swojej nieobecności Przewodniczący Rady może ten fakt podać do publicznej wiadomości    wyborców w sposób przez siebie ustalony.
5. W razie nieobecności radnego na 3 kolejnych posiedzeniach komisji Przewodniczący     komisji może wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy o odwołanie radnego ze składu     komisji.

§ 75

 1. Radni mają prawo zgłaszać interpelacje i zapytania.
  2. Interpelację radny składa w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Interpelacja powinna     zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz     wynikające z niej  pytania skierowane zgodnie z właściwością interpelowanego.     Interpelacje składa się w formie pisemnej lub ustnej. Odpowiedź na interpelacje jest     udzielana w formie ustnej na sesji lub pisemnie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  3. Zapytania radny składa w sprawach bieżących o mniejszej randze. Zapytania formułowane     są ustnie na posiedzeniu sesji lub komisji i wymagają bezpośredniej odpowiedzi.
 2. Nad  udzieloną odpowiedzią nie przeprowadza się dyskusji.

§ 76

Za udział w pracach Rady ( sesjach, komisjach) radnym przysługują diety na zasadach ustalonych przez Radę w odrębnej uchwale.


Rozdział 9
Kluby radnych

 § 77

Radni mogą tworzyć  kluby radnych.

§ 78

Klub radnych winien składać się co najmniej z 5 radnych.

§ 79

Zainteresowani Radni sporządzają akt założycielski klubu, określają cele i formy swojej działalności. Dokument ten podpisuje grupa radnych założycieli klubu.

§ 80

 O powołaniu klubu Radni są zobowiązani zawiadomić Przewodniczącego Rady przekazując odpis aktu założycielskiego.

§ 81

1. Kluby radnych posiadają uprawnienia:
   - opiniowanie wniosków związanych ze sprawami Gminy,
   - wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w postaci konkretnego wniosku przedłożonego      Radzie,

 - prowadzenie prac konsultacyjnych i informacyjnych mających na celu rozwiązanie      problemów Gminy.
2. Kluby radnych nie mogą przejmować zadań i kompetencji Rady Gminy ani komisji Rady.

 

Rozdział 10
Zasady uczestniczenia w pracach Rady Gminy przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

 § 82

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej mogą uczestniczyć

    w pracach Rady Gminy poprzez:
    a) udział w sesjach Rady Gminy,
  

 b) zgłaszanie zapytań i wniosków do Przewodniczącego Rady i Wójta w sprawach      dotyczących jednostki, którą reprezentują.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych uczestniczą w pracach     Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 83

Uprawnienie Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej do udziału

w sesjach Rady Gminy polega na prawie:
- wglądu w materia3y przygotowane na sesje,
- zabierania g3osu za zezwoleniem Przewodniczącego obrad w toku sesji.

 

§ 84

1. Przewodniczący Rady Gminy informuje Przewodniczącego organu wykonawczego     jednostki pomocniczej o terminie miejscu i porządku obrad sesji Rady Gminy.
2. Swoją obecność na sesji Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej     potwierdza na liście obecności.
3. Z materiałami przygotowanymi na sesje Przewodniczący organu wykonawczego jednostki     pomocniczej ma prawo zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy.
4. Przewodniczący organu wykonawczego jednostek pomocniczych mogą zabrać głos w toku     sesji, jeżeli Przewodniczący obrad tego głosu im udzieli.
5. Przewodniczący organów wykonawczych jednostek pomocniczych mogą składać wnioski i zapytania w zakresie spraw związanych z interesem jednostek pomocniczych, które reprezentują.

§ 85

Zasady otrzymania przez Przewodniczącego organu wykonawczego jednostek pomocniczych diet określa odrębna uchwała Rady Gminy.

 

Część VI

Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich

 
§ 86

1. Działalność organów Gminy jest jawna, co oznacza prawo mieszkańców do dostępu do      informacji publicznej, w tym:
    1) uzyskiwania informacji,
    2) wstępu na sesje rady gminy

 

    3) wstępu na posiedzenia komisji rady gminy,
    4) wglądu do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.
2. Uprawnionym do dostępu do dokumentów i korzystania z nich jest każdy zainteresowany     mieszkaniec Gminy bez potrzeby wskazania interesu faktycznego lub prawnego.
3. Dysponentem informacji publicznych jest Przewodniczący Rady Gminy z zakresu działania     Rady i komisji oraz Wójt w pozostałym zakresie.
4.Udostepnieniu podlegają dokumenty o charakterze urzędowym sporządzone przez:
   1) organy gminy,
   2) organy nadzoru i kontroli nad gminą, o ile są związane z wykonywaniem zadań  publicznych.
5.W szczególności udostępnieniu podlegają:
   -  uchwały Rady,
   -  zarządzenia Wójta,
   -  wnioski i opinie radnych,
   -  interpelacje i wnioski radnych,

   -  protokoły z posiedzeń Rady i komisji,

   -  protokoły z kontroli RIO, NIK, UKS i innych instytucji o ile nie są opatrzone stosowną klauzulą tajności określoną w ustawie o ochronie informacji niejawnych
    - akty nadzoru,
   - porozumienia i umowy związane z wykonywaniem zadań publicznych.
6. Dokumenty publiczne są jawne z wyłączeniem tych, co do których wyłączenie jawności     wynika z ustaw.

§ 87

 Dostęp do dokumentów w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują właściwe przepisy.

 

§ 88

 Udostępnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do:
- bezpłatnego uzyskiwania informacji o dokumentach,
- wglądu do dokumentów,
- kopiowania dokumentów lub sporządzania uwierzytelnionych kopii z dokumentów

§ 89

 Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez Wójta. Udzielając informacji pracownik informuje uprawnionego o formie w jakiej dany dokument jest udostępniany.

§ 90

 Dostęp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie:
1) powszechnej publikacji,
2) sukcesywnego udostępniania dokumentów do powszechnego wglądu,
3) bezpośredniego udostępniania dokumentu uprawnionemu na jego wniosek.

§ 91

1. Powszechnej publikacji dokonuje się w:
    1) Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
    2) Biuletynie Informacji Publicznej,
    3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
2. Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzędowym Województwa     Świętokrzyskiego określają właściwe przepisy.

 

§ 92

1. Sukcesywne udostępnianie do powszechnego wglądu dokumentów publicznych następuje     w drodze wykładania lub wywieszania dokumentów w wyznaczonych do tego      pomieszczeniach ogólnie dostępnych dla uprawnionych, codziennie w godzinach pracy     Urzędu Gminy.
2. Udostępnieniu podlegają następujące dokumenty:
    1) uchwały Rady,
    2) zarządzenia Wójta,
    3) protokoły z sesji Rady.
3. Uprawniony ma prawo do sporządzania własnych notatek i odpisów

§ 93

1. Bezpośrednie udostępnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których     udostępnienie nie może być dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego     udostępniania.
2. Udostępnienie dokumentu dokonuje się na pisemny wniosek uprawnionego.

3. Udostępnienie następuje niezwłocznie w formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile środki     techniczne którymi dysponuje Gmina umożliwiają przekazanie w taki sposób o jaki     wnioskował uprawniony.
4. Jeżeli dokument nie może być udostępniony w postaci zgodnej z wnioskiem uprawnionego     Wójt decyduje o innej formie udostępniania, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy.
5. Jeżeli dokument nie może być udostępniony niezwłocznie należy podać uprawnionemu     przyczynę tej zwłoki i określić termin udostępnienia nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia     wniosku.
6.Odmowa udostępnienia dokumentu następuje na piśmie z uzasadnieniem. W przypadku nie    udostępnienia dokumentu z tytułu wyłączenia jawności niektórych danych należy podać    podstawę i zakres takiego wyłączenia oraz wskazać organ lub osobę, która takiego    wyłączenia dokonała.

§ 94

Wójt zapewnia uprawnionym możliwość kopiowania dokumentów z zachowaniem danych umożliwiających ich identyfikację.

§ 95

 Na wniosek uprawnionego Wójt lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopie przez złożenie podpisu na pieczęci. Dokumentów publicznych podlegających powszechnej publikacji nie uwierzytelnia się.

§ 96

 W przypadku, gdy zgodnie z wnioskiem uprawnionego nie jest niezbędne udostępnienie całego dokumentu upoważniony przez Wójta pracownik sporządza wyciąg z dokumentu, który podlega uwierzytelnieniu.

Część VII

Mienie komunalne

 

§ 97

Gminie przysługuje własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie komunalne. Podmiotem własności mienia komunalnego mogą być także gminne osoby prawne.

§ 98

 Wszystkie przysługujące, do dnia wejścia w życie ustawy, mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone. Do mienia gminnego mają zastosowanie przepisy dotyczące mienia komunalnego.

 

§ 99

 Jednostki organizacyjne Gminy nie posiadające osobowości prawnej są wyposażone

 w składniki mienia komunalnego na podstawie uchwały Rady Gminy o ich utworzeniu. Nieruchomość zabudowana może podlegać przekazaniu w zarząd jednostki na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy.

§ 100

1. Jednostki pomocnicze zarządzają i korzystają z mienia komunalnego w zakresie     uregulowanym odrębną uchwałą Rady Gminy.
2. W zakresie przekazanego mienia, organy wykonawcze jednostki pomocniczej samodzielnie     mogą dokonywać  następujących czynności:
   - zawieranie umów najmu, dzierżawy na okres nie przekraczający lat trzech,
   - decydowanie o sposobach używania obiektów i ich eksploatacji.

3. Rozporządzanie dochodami z mienia określonego w ust. 1 oznacza:

 - utrzymanie obiektu i ponoszenie kosztów jego bieżącej eksploatacji,
 - prowadzenie na własny koszt remontów i modernizacji.

§ 101

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo     Wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Wójta samodzielnie albo     wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej składają     takie oświadczenie jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta,     do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

Część VIII

Gospodarka finansowa

 

§ 102

Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Gminy.

§ 103

Procedurę uchwalania budżetu Gminy określa odrębna uchwała.

§ 104

 Zasady gospodarki finansowej określają ustawy.

§ 105

Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.

§ 106

 

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze mają uprawnienia do przedstawienia zadań, które chcą realizować

    w wykazie rzeczowym i finansowym w ramach procedury opracowywania projektu     budżetu Gminy.
3. Rada Gminy w uchwale budżetowej zatwierdza lub koryguje wniosek jednostek     pomocniczych biorąc pod uwagę pilność zgłaszanych potrzeb, równomierność     rozmieszczenia środków i możliwości finansowe budżetu Gminy.
4. Kwoty wydatków przyznanych dla poszczególnych jednostek pomocniczych przedstawia     się w układzie działów, klasyfikacji budżetowej w załączniku do uchwały budżetowej     Gminy.
5. Jeżeli zadanie będzie realizowane przez jednostkę pomocniczą, środki przekazuje się na     zasadach przewidzianych odrębną uchwałą Rady Gminy.

 

Część IX

Postanowienia końcowe

 

§ 107

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy i odrębnych ustaw.

§ 108

Zmiany Statutu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Załącznik Nr 2

 

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kije

 

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Kijach:

            - Szkoła Podstawowa w Kijach ze szkołami filialnymi w Gartatowicach

               i Włoszczowicach,

            - Gimnazjum w Kijach,

            - Przedszkole Publiczne w Kijach,

            - Przedszkole Publiczne we Włoszczowicach.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach.

 Załącznik Nr 3 - Zakres zadań poszczególnych Komisji Rady Gminy

 

1.Komisja Rewizyjna


- realizuje działalność kontrolną, w zakresie przestrzegania prawa, w tym statutu, uchwał   Rady, obowiązujących regulaminów oraz innych przepisów, a w szczególności tych, które   nie podlegają kontroli lub nadzorowi zewnętrznemu,
- opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie   udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi,
- wykonuje inne zadania zlecone przez Rade w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza   uprawnień innych komisji, powołanych przez Radę Gminy,
- okresowe wysłuchiwanie informacji z wykonania budżetu,
- prowadzenie działalności kontrolnej w jednostkach podporządkowanych Radzie z   uwzględnieniem działalności finansowej tych jednostek,
- kontrolowanie powszechności opodatkowania i realizacji dochodów budżetowych.

 

 

2.      Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów i Rolnictwa

 

- opracowywanie projektu programu rozwoju Gminy,
- opiniowanie projektu budżetu przedkładanego przez Wójta oraz wszelkich uchwał   dotyczących zmian w budżecie,
- opiniowanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
- opiniowanie wniosków o dofinansowanie działalności pozagminnych organizacji

  i podmiotów,
- opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach majątkowych przekraczających   zakres zwykłego zarządu,
- zaopiniowanie lub przygotowanie i przedstawienie Radzie projektu uchwały dotyczącej   określenia wysokości sumy do której Wójt samodzielnie może zaciągać zobowiązania,
- opiniowanie projektów uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
- opiniowanie uchwał dotyczących zaciągnięcia przez Gminę kredytu i pożyczek, analiza   możliwości spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- okresowe analizowanie sprawozdań z wykonywania budżetu,
- opiniowanie sprawozdań i informacji przedkładanych przez Wójta z działalności finansowej   i budżetowej Gminy i przedkładanie tej opinii komisji rewizyjnej,
- wyrażanie opinii co do celowości tworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy i co

  do wyboru ich form organizacyjno - prawnych,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie spraw z zakresu gminnej gospodarki gruntami w tym rolnymi i leśnymi,
- inicjowanie przedsięwzięcia mających na celu ochronę gruntów rolnych i leśnych oraz   kierowanie stosownych wniosków na sesje Rady,
- opracowywanie planów rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,   podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie,
- dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy.


3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Przeciwpożarowego i Ochrony Środowiska.

 

- analizowanie i przedkładanie Radzie opinii w sprawach bezpieczeństwa publicznego i    ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy,
- współdziałanie z właściwymi organami ochrony przeciwpożarowej i policji

  reprezentowanie na sesji Rady wniosków wynikających z tych kontaktów,
- podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w celu zapewnienia dopełniania obowiązków   Gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego,

 - gromadzenie danych co do wielkości zasobów, stanu środków alarmowania i łączności,   wyposażenia służb bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- opiniowanie projektów uchwał stanowiących przepisy porządkowe a związanych z    bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie przeciwdziałania patologiom   społecznym w tym alkoholizmowi,
- analiza stanu zagrożeń środowiska w gminie i przedstawianie stosownych wniosków Radzie   Gminy,
- analiza potrzeb gminy w zakresie infrastruktury komunalnej tj. wodociągów, kanalizacji,   utylizacji śmieci, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną i kierowanie na forum Rady   stosownych wniosków,
- podejmowanie inicjatyw uchwałodawczych w zakresie utrzymania czystości, prawidłowego   stanu sanitarnego gminy, utylizacji odpadów komunalnych i wysypisk śmieci,
- wyrażanie opinii w sprawie zieleni komunalnej i zadrzewień,
- współpracowanie spoza gminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę   środowiska i reprezentowanie na sesji Rady wniosków wynikających z tych kontaktów.

 4.      Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

 - opiniowanie projektów uchwał Rady w zakresie merytorycznej kompetencji komisji,
- analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie placówek oświatowych, kulturalnych,   zdrowotnych i przedkładanie w tym przedmiocie informacji na sesjach Rady,
- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców   Gminy i kierowanie stosownych wniosków na sesje Rady,
- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju sportu na terenie Gminy,
- podejmowanie inicjatywy uchwałodawczej w zakresie działalności komisji,
- opiniowanie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.