Jesteś tutaj: Start / Pomoc Społeczna

Pomoc Społeczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 19/1

28-404 Kije

 NIP: 662-162-95-36

REGON: 290355037

 e-mail: gopskije@neostrada.pl

e-mail: gopskije@wp.pl

Kierownik: Aneta Woźniczko

KONTAKT:

Kierownik: tel. (41) 35-68-272;

Pracownicy socjalni, asystent rodziny: tel. (41) 35-68-009 wew. 30 i 35;

Świadczenia rodzinne, wychowawcze, fundusz alimentacyjny: tel. (41) 35-68-009 wew.33

Księgowość: tel. (41) 35-68-009 wew. 33

CZAS PRACY:

Poniedziałek

730  –  1530

Wtorek

730  –  1530

Środa

730  –  1530

Czwartek

730  –  1530

Piątek

730  –  1530

 

Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej, który znajduje się w Twojej gminie. Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.

* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

 

 PRAWO DO ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa,
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 • Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2-11 okoliczności.
 • Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu. Dlatego też zgłosi się do Ciebie pracownik socjalny, który przeprowadzi z Tobą rozmowę, pozwalającą na dokonanie oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.
 • Pamiętaj, że wszelkie informacje jakie powierzysz pracownikowi socjalnemu podczas waszych rozmów objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń pomocy społecznej. W postępowaniu przyznania świadczeń pomocy społecznej pracownik socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną ich dóbr osobistych.

 O CO BĘDZIE PYTAŁ PRACOWNIK SOCJALNY?

 • W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.
 • Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny:

            – z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej,

            – w przypadku utraty dochodu (np. zasiłku dla bezrobotnych) z miesiąca, w którym       wniosek został złożony.

 • Dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny – przy ustalaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych - pomniejszane są o kwotę, która co miesiąc przekazywana jest w formie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (tzw. dochody "netto" ).

 Do dochodów nie wlicza się:

– alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,

– jednorazowych świadczeń socjalnych,

– świadczeń w naturze,

– świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej.

W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą – za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu. Przyjmuje się, iż deklarowana w oświadczeniu wysokość dochodu nie może być niższa niż zadeklarowana przez te osoby kwota dochodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli osoby te nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu – nie niższą od kwoty najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów.

 • W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

DO CZEGO JESTEŚ ZOBOWIĄZANY

 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 • Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.