Dobry Start

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

29 czerwca 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kijach, informuje, że w związku z wejściem w życie programu „Dobry Start” wnioski  o ustalenie prawa do świadczenia, na okres zasiłkowy 2018/2019 będą  przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach, ul. Szkolna 19/1:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r.
Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu tj. po dniu 30 listopada 2018r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dla kogo świadczenie „Dobry Start”:
Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry Start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje                      w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się w szkole: podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, ponadpodstawowej i dotychczasowej ponadgimnazjalnej, artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:
- 20. roku życia
- 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Ważne:
Świadczenie nie przysługuje:
- na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w  tzw. zerówce,
- na dzieci lub osoby uczące się w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych.
W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura. Zrezygnowano bowiem z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia                      z programu „Dobry Start”.
Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa świadczenia „Dobry Strat” oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach w godzinach pracy Ośrodka lub pod nr telefonu : (41) 3568272.

Pliki do pobrania